Polityka prywatności

O nas

 1. Właścicielem Grupy Usług Furgonetka i administratorem danych osobowych zbieranych za ich pośrednictwem jest Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694708; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł; NIP: 1132567365; REGON: 140220084; adres poczty elektronicznej: biuro@furgonetka.pl.
 2. Usługodawca prowadzi strony: furgonetka.pl, biznes.furgonetka.pl oraz gielda.furgonetka.pl i jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych, w tym za prawidłowe działanie Formularza Zleceń. Obok Usługodawcy w Grupie Usług występują również Przewoźnicy oraz Partnerzy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, z którymi Klient za pomocą furgonetka.pl, biznes.furgonetka.pl (Partnerzy) oraz gielda.furgonetka.pl (Przewoźnicy) może zawrzeć Umowę Przewozu.

Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Grupy Usług Furgonetka.
 3. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Platforma Internetowa, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminach Grupy Usług Furgonetka.
 4. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Cel i zakres zbierania danych

 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Usługodawcę wynikają z działań podejmowanych przez Grupę Usług Furgonetka. Przykładowo jeżeli Usługobiorca zamierza korzystać z Konta, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Konta.
 2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców przez Usługodawcę:
  1. zawarcie i realizacja umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej,
  2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Usługodawcy
 3. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców korzystających z Grupy Usług Furgonetka: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a także – jeżeli wymaga tego korzystanie z Usługi Elektronicznej także inne dane niezbędne do jej realizacji wskazane na stronie Usług.
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej, może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Grupie Usług Furgonetka. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Usług, w trakcie korzystania z nich oraz w ich Regulaminach.
 5. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Usługobiorców) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z Grupy Usług Furgonetka

Cookies i dane eksploatacyjne

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej strony Grupy Usług Furgonetka (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Grupy Usług Furgonetka w następujących celach:

 1. realizacja podstawowych funkcjonalności Grupy Usług Furgonetka, takich jak identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;
 2. dostosowania zawartości stron Grupy Usług Furgonetka do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka strony);
 3. zapamiętywanie lokalizacji IP, strefy czasowej;
 4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze stron Grupy Usług Furgonetka.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Grupy Usług Furgonetka. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasze strony – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 1. w przeglądarce Google Chrome
 2. w przeglądarce Firefox
 3. w przeglądarce Internet Explorer
 4. w przeglądarce Opera
 5. w przeglądarce Safari
 6. w przeglądarce Microsoft Edge

Administrator korzysta w Grupie Usług Furgonetka z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stron Grupy Usług Furgonetka. Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

Podstawa przetwarzania danych

 1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronach Grupy Usług Furgonetka oraz w Regulaminach Serwisów danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Usługodawcy).

Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Usługodawcy, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 4. W przypadku, gdy Usługodawca zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z Usługodawcą poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

Dostęp do danych innych usługobiorców w serwisie Furgonetka Giełda

 1. Furgonetka Giełda jest platformą umożliwiającą Klientowi wystawianie Zleceń dotyczących poszukiwanych usług przewozowych i zawieranie Umów Przewozu z Przewoźnikami. Usługodawca Furgonetka Giełda udostępnia Klientom Formularz Zleceń, które jest elektronicznym narzędziem służącym do tego celu. Stroną Umowy Przewozu jest z jednej strony Klient, a z drugiej Przewoźnik będący samodzielnym podmiotem trzecim w stosunku do Usługodawcy. Sam Przewoźnik wykonuje Umowę Przewozu w zakresie swojej działalności gospodarczej (nie posiada statusu konsumenta). Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie. Usługodawca nie jest stroną zawartych Umów Przewozu i nie świadczy usług transportowych, przewozowych ani kurierskich.
 2. Korzystanie z Furgonetka Giełda może powodować, że inni Usługobiorcy mogą mieć za pośrednictwem Platformy oraz jej Usług Elektronicznych dostęp do danych osobowych innych Usługobiorców – np. po zawarciu Umowy Przewozu jej strony otrzymają wzajemnie swoje dane kontaktowe.
 3. Usługobiorcy są zobowiązani do korzystania z Furgonetka Giełda w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie danych osobowych, dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.
 4. Usługobiorcy są zobowiązani dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych osobowych innych Usługobiorców, do których dostęp uzyskają za pomocą Furgonetka Giełda i obowiązani są nie wykorzystywać uzyskanych danych w innych celach niż do korzystania z Furgonetka Giełda i jej Usług Elektronicznych, chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Postanowienia końcowe

 1. Serwisy Grupy Usług Furgonetka mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisów Grupy Furgonetka.
 2. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.