Regulamin

Ostatnia zmiana: 12.04.2017

REGULAMIN USŁUGI FURGONETKA GIEŁDA - PLATFORMA ZLECEŃ TRANSPORTOWYCH

 1. O NAS
  1. Usługodawcą Furgonetka Giełda jest Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694708; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł; NIP: 1132567365; REGON: 140220084; adres poczty elektronicznej: biuro@furgonetka.pl (dalej jako: „Usługodawca”).
  2. Furgonetka Giełda jest jedną z Usług Elektronicznych wchodzących w skład Grupy Usług Furgonetka dostarczanych Usługobiorcom przez Usługodawcę z wykorzystaniem jednego Konta Usługobiorcy wspólnego dla wszystkich Usług Elektronicznych dostarczanych przez Usługodawcę. Usługobiorca za pomocą swojego Konta ma możliwość dostępu do wszystkich Usług Elektronicznych wchodzących w skład Grupy Usług Furgonetka, co umożliwia między innymi wspólne prowadzenie rozliczeń za korzystanie z Usługo Elektronicznych Usługodawcy przez Usługobiorcę, wspólne saldo dla wszystkich Usług Elektronicznych wchodzących w skład Grupy Usług Furgonetka oraz otrzymanie od Usługodawcy jednej faktury VAT za korzystanie z odpłatnych Usług Elektronicznych Usługodawcy. Korzystanie z poszczególnych Usług Elektronicznych Grupy Usług Furgonetka odbywa się na warunkach określonych szczegółowo w regulaminie danej Usługi Elektronicznej.
  3. Usługodawca jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych, w tym za prawidłowe działanie Furgonetka Giełda. Obok Usługodawcy w Furgonetka Giełda występują również Klienci zainteresowani zawarciem Umowy Przewozu oraz Przewoźnicy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, z którymi Klient za pomocą Furgonetka Giełda może zawrzeć Umowę Przewozu.
    
 2. DEFINICJE
  1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
   1. CENNIK – cennik korzystania przez Przewoźników z Furgonetka Giełda stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
   2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   3. FORMULARZ OGŁOSZENIA – funkcjonalność Furgonetka Giełda, interaktywny formularz umożliwiający Klientowi wystawienie Ogłoszenia, w szczególności poprzez wybranie rodzaju przesyłki i innych dodatkowych usług wchodzących w zakres Umowy Przewozu.
   4. FURGONETKA – Usługa Elektroniczna dostarczana przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu internetowego Usługodawcy dostępnego pod adresem internetowym https://furgonetka.pl na warunkach określonych w odrębnym regulaminie dostępnym w tym serwisie.
   5. FURGONETKA BIZNES – Usługa Elektroniczna dostarczana przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu internetowego Usługodawcy dostępnego pod adresem internetowym https://biznes.furgonetka.pl na warunkach określonych w odrębnym regulaminie dostępnym w tym serwisie.
   6. FURGONETKA GIEŁDA – Usługa Elektroniczna świadczona przez  Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy platformy zleceń transportowych, za pomocą której możliwe jest wystawianie Ogłoszeń dotyczących poszukiwanych usług przewozowych i zawieranie Umów Przewozu.
   7. GRUPA USŁUG FURGONETKA – Usługi Elektroniczne dostarczane przez Usługodawcę, dla których prowadzone jest przez Usługodawcę wspólne Konto Usługobiorcy umożliwiające mu korzystanie z wybranych przez niego Usług Elektronicznych wchodzących w skład Grupy Usług Furgonetka oraz prowadzenie wspólnych rozliczeń, wspólnego salda oraz otrzymywanie jednej faktury VAT dotyczącej korzystania z tych Usług Elektronicznych. W skład Grupy Usług Furgonetka wchodzą następujące Usługi Elektroniczne Usługodawcy: Furgonetka Giełda, Furgonetka oraz Furgonetka Biznes.
   8. KLIENT – Usługobiorca, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Przewozu z Przewoźnikiem za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
   9. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   10. KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy - oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy umożliwiający korzystanie z Grupy Usług Furgonetka na warunkach określonych w regulaminie danej Usługi Elektronicznej. W przypadku Furgonetka Giełda Konto umożliwia Usługobiorcy w szczególności korzystanie z funkcjonalności Furgonetka Giełda, w tym wystawianie Ogłoszeń, gromadzenie danych podanych przez Usługobiorcę oraz informacji o wystawionych przez niego Ogłoszeniach, o złożonych Ofertach oraz o innych działaniach w ramach Usługi Elektronicznej.
   11. KONTO PRZEWOŹNIKA – rodzaj Konta Usługobiorcy dostępny w ramach Furgonetka Giełda przeznaczony dla Przewoźników z dodatkowymi opcjami umożliwiającymi składanie Ofert.
   12. OGŁOSZENIE –ogłoszenie, zapytanie ofertowe Klienta dotyczące zawarcia przyszłej Umowy Przewozu, określające w szczególności rodzaj przesyłki i inne dodatkowe informacje i usługi wchodzące w zakres Umowy Przewozu. Ogłoszenie nie ma charakteru wiążącego i nie zobowiązuje Klienta do wybrania Ofert złożonych w odpowiedzi na jego Ogłoszenie.
   13. OFERTA – oferta Przewoźnika dotycząca zawarcia z Klientem Umowy Przewozu składana Klientowi za pośrednictwem Furgonetka Giełda w odpowiedzi na Ogłoszenie Klienta. Oferta ma charakter wiążący dla Przewoźnika, z zastrzeżeniem że może ją wycofać lub zmienić do momentu wyboru jej przez Klienta.
   14. PRZEWOŹNIK – Usługobiorca, podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy będący stroną Umowy Przewozu i wskazany na stronie Furgonetka Giełda w Ofercie. Przewoźnik jest wybierany samodzielnie przez Klienta spośród Ofert złożonych w odpowiedzi na jego Ogłoszenie.Przewoźnik każdorazowo zawiera i realizuje Umowę Przewozu w zakresie swojej działalności gospodarczej (Przewoźnik nie posiada statusu konsumenta zarówno wobec Usługodawcy, jak i Klienta).
   15. PRAWO PRZEWOZOWE - ustawa prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 272 z późn. zm.).
   16. REGULAMIN – niniejszy regulamin Furgonetka Giełda.
   17. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS– serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://gielda.furgonetka.pl za pośrednictwem którego dostępna jest dla Usługobiorców Furgonetka Giełda.
   18. UMOWA PRZEWOZU – umowa o odpłatne świadczenie usług dotyczących przewiezienia przesyłki (w tym jej przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia) przez Przewoźnika wykonywana w zakresie działalności jego przedsiębiorstwa i na warunkach w niej określonych. Umowa Przewozu zawierana jest zgodnie z uprzednio wystawionym przez Klienta Ogłoszeniem, zaakceptowaną przez Klienta Ofertą Przewoźnika oraz na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.
   19. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
   20. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
   21. USŁUGODAWCA – FURGONETKA SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000239865; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł; NIP: 1132567365; REGON: 140220084; adres poczty elektronicznej: biuro@furgonetka.pl.
   22. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
     
 3. O FURGONETKA GIEŁDA
  1. Furgonetka Giełda umożliwia Klientowi wystawianie Ogłoszeń dotyczących poszukiwanych usług przewozowych i zawieranie Umów Przewozu z Przewoźnikami. Usługodawca Furgonetka Giełda udostępnia Klientom Formularz Ogłoszeń, który jest elektronicznym narzędziem Furgonetka Giełda służącym do wystawiania Ogłoszeń. Stroną Umowy Przewozu jest z jednej strony Klient, a z drugiej Przewoźnik będący samodzielnym podmiotem trzecim w stosunku do Usługodawcy. Sam Przewoźnik wykonuje Umowę Przewozu w zakresie swojej działalności gospodarczej (nie posiada statusu konsumenta). Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad. Usługodawca nie jest stroną zawartych Umów Przewozu i nie świadczy usług transportowych, przewozowych ani kurierskich.
    
 4. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Korzystać z Usług Elektronicznych na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
  2. Serwis Internetowy umożliwia korzystanie z Furgonetka Giełda. Niniejszy Regulamin określa także wspólne zasady utworzenia i warunki korzystania z Konta dla Grupy Usług Furgonetka. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
  3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
    
 5. KONTO USŁUGOBIORCY
  1. Konto Usługobiorcy umożliwia Usługobiorcy korzystanie ze wszystkich lub wybranych Usług Elektronicznych wchodzących w skład Grupy Usług Furgonetka, co umożliwia między innymi wspólne prowadzenie rozliczeń, salda oraz otrzymywanie jednej faktury VAT za korzystanie z Usług Elektronicznych Usługodawcy przez Usługobiorcę wchodzących w skład Grupy Usług Furgonetka. Korzystanie z poszczególnych Usług Elektronicznych Grupy Usług Furgonetka odbywa się na warunkach określonych szczegółowo w regulaminie danej Usługi Elektronicznej. 
  2. Korzystanie z samego Konta Usługobiorcy jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że korzystanie z wykorzystaniem Konta z Usług Elektronicznych wchodzących w skład Grupy Usług Furgonetka może być odpłatne na zasadach i warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w odrębnych regulaminach i cennikach korzystania z tych Usług Elektronicznych.
  3. W przypadku braku posiadania Konta przez Usługobiorcę do korzystania z Grupy Usług Furgonetka konieczne jest jego utworzenie zgodnie z następującą procedurą - utworzenie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych:
   a. danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej, hasło;
   b. danych kontaktowych Usługobiorcy: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego; oraz
   c. w przypadku Przewoźnika konieczne jest podanie dodatkowo: nazwa firmy oraz NIP Przewoźnika.
  4. Każdy Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta oraz Furgonetka Giełda w razie ich zmiany.
  5. Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w tym samym czasie.
  6. Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest przez czas nieoznaczony.
  7. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: biuro@furgonetka.pl lub też pisemnie na adres: ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa. Usługodawca usunie Konto niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych, z zastrzeżeniem zdania następnego. Usunięcie Konta w przypadku korzystania z Furgonetka Giełda możliwe jest pod warunkiem: w przypadku Klientów - braku wystawionych aktualnych Ogłoszeń, a w przypadku Przewoźników - braku złożonych aktualnie Ofert oraz nieuregulowanych płatności na rzecz Usługodawcy – w takich wypadkach usunięcie Konta możliwe jest dopiero po ich zakończeniu lub dokonaniu płatności. Regulaminy pozostałych Usług Elektronicznych wchodzących w skład Grupy Usług Furgonetka mogą zawierać dodatkowe warunki usunięcia Konta. 
  8. Usunięcie Konta Usługobiorcy utworzonego dla korzystania z Furgonetka Giełda powoduje brak możliwości korzystania z niego także w podczas korzystania z pozostałych Usług Elektronicznych wchodzących w skład Grupy Usług Furgonetka. 
  9. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia możliwości korzystania z Konta i tym samym Usług Elektronicznych wchodzących w skład Grupy Usług Furgonetka w następujących przypadkach:
   a. Gdy Usługobiorca narusza niniejszy Regulamin; 
   b. Gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny wykorzystuje Furgonetka Giełda do zawierania Umów Przewozu poza Serwisem;
   c. Gdy Usługobiorca zalega z należnymi płatnościami na rzecz Usługodawcy z tytułu korzystania z Usług Elektronicznych wchodzących w skład Grupy Usług Furgonetka; 
   d. Gdy Przewoźnik zamieszcza w ramach Oferty (w tym także poprzez zdjęcia) oraz w ramach wiadomości przesyłanych między Usługobiorcami dotyczących przedmiotu i warunków Umowy Przewozu treści bezprawne, dane kontaktowe umożliwiające kontakt z Przewoźnikiem poza Serwisem Internetowym oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresy stron internetowych, nazwy oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów;
   e. Gdy Usługodawca przeprowadza weryfikację danego Przewoźnika; 
   f. Gdy działania Usługobiorcy naruszają renomę Usługodawcy.
  10. Regulaminy pozostałych Usług Elektronicznych wchodzących w skład Grupy Usług Furgonetka mogą zawierać dodatkowe przypadki zawieszenia Konta.
  11. W przypadku Usługobiorców będących konsumentami zawieszenie Konta może nastąpić jedynie po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu, a samo naruszenie musi być obiektywnie uzasadnione i rażące. 
  12. Zawieszenie korzystania z Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia możliwe jest zalogowanie się na Konto, ale nie jest możliwe wystawianie nowych Ogłoszeń oraz składanie nowych Ofert. Zawieszenie powoduje wycofanie wszystkich wystawianych za jego pośrednictwem Ogłoszeń i złożonych za jego pośrednictwem Ofert, z zastrzeżeniem, że nie narusza to już zawartych Umów Przewozu, które Klient i Przewoźnik obowiązani są realizować – chyba, że Klient skorzysta z prawa odstąpienia od umowy. W czasie zawieszenia Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odwiesza Usługę Elektroniczną niezwłocznie po ustaniu przyczyny jej zawieszenia, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych. Regulaminy pozostałych Usług Elektronicznych wchodzących w skład Grupy Usług Furgonetka mogą zawierać dodatkowe warunki zawieszenia Konta.
  13. Usługodawca w przypadku zawieszenia Usługi Elektronicznej trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Usługi Elektronicznej z 7 dniowym terminem wypowiedzenia.
  14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Usługobiorcę treści w ramach Serwisu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, z zastrzeżeniem, że nie narusza to już zawartych Umów Przewozu dotyczących tych treści, które Klient i Przewoźnik obowiązani są realizować – chyba, że Klient skorzysta z prawa odstąpienia od umowy.
 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z FURGONETKA GIEŁDA
  1. Korzystanie z Furgonetka Giełda wymaga uprzedniego utworzenia Konta Usługobiorcy. Usługobiorca, który posiada już Konto Usługobiorcy utworzone w ramach korzystania z innej Usługi Elektronicznej wchodzących w skład Grupy Usług Furgonetka wystarczy, że przejdzie na stronę Serwisu Internetowego, zaloguje się na swoje Konto i zaakceptuje niniejszy Regulamin – z chwilą utworzenia Konta lub zalogowania się na dotychczasowe w Serwisie Internetowym możliwe jest korzystanie z Furgonetka Giełda.
  2. Celem pełnego korzystania z Furgonetka Giełda przez Przewoźnika konieczne jest dodatkowo przejście przez Przewoźnika pozytywnej weryfikacji, o której mowa w pkt. 11 Regulaminu. Przewoźnik posiadający Konto Przewoźnika może z niego korzystać także jak zwykły Usługobiorcy posiadający Konto. 
  3. W przypadku Konta Przewoźnika Usługodawca tworzy dla Przewoźnika dodatkowo stronę profilową (wizytówkę) Przewoźnika w Furgonetka Giełda zawierającą imię i pierwszą literę nazwiska  Przewoźnika lub osoby reprezentującej go w Furgonetka Giełda oraz otrzymane oceny i komentarze od Klientów. 
  4. Usługa Elektroniczna Furgonetka Giełda świadczona jest nieodpłatnie, z zastrzeżeniem korzystania z Furgonetka Giełda przez Przewoźników zgodnie z pkt. 6 ppkt. 5 Regulaminu i przez czas nieoznaczony. Zaprzestanie korzystania z Usługi Furgonetka przebiega w sposób analogiczny dla zaprzestania korzystania z Konta opisany w pkt. 5 ppkt. 8 Regulaminu.
  5. Korzystanie z Furgonetka Giełda przez Przewoźnika może być odpłatne na warunkach wskazanych w Regulaminie, w tym w Cenniku. 
   a. Opłata za korzystanie z Furgonetka Giełdanaliczana jest w przypadku wyboru Oferty danego Przewoźnika przez Klienta i ma charakter opłaty prowizyjnej naliczanej od wartości Oferty. Wysokość prowizji wskazana jest w Cenniku, a w szczególnych wypadkach może być także indywidualnie ustalona z Usługodawcą. 
   b. Przewoźnik jest uprawniony do ubiegania się o zwrot prowizji w przypadku nie dojścia do skutku Umowy Przewozu z winy Klienta. W takim wypadku Przewoźnik obowiązany jest skontaktować się z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia, w którym miała nastąpić płatność Kupującego. Nieuzasadnione (mimo faktycznej zapłaty ceny przez Kupującego) domaganie się zwrotu naliczonej prowizji stanowi naruszenie Regulaminu.
   c. Prowizja będzie rozliczana w okresach miesięcznych – Usługodawca na koniec każdego miesiąca, w którym została naliczona prowizja, wystawi Przewoźnikowi fakturę VAT z 7 dniowym terminem płatności od dnia jej wystawienia. Faktura VAT zostanie wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Przewoźnika podany w ramach jego Konta. W przypadku korzystania także z innych Usług Elektronicznych wchodzących w skład Grupy Usług Furgonetka wystawiona faktura VAT może zawierać także płatności tytułem korzystania z tych Usług Elektronicznych.
   d. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania czasowych promocji dotyczących wysokości prowizji wskazanych w Cenniku, na warunkach określonych w danej promocji. Jeżeli dana promocja nie stanowi inaczej, to promocje nie łączą się i nie mają wpływu na już naliczone opłaty prowizyjne za korzystanie z Konta Przewoźnika przez Przewoźnika.
    
 2. WARUNKI WYSTAWIANIA OGŁOSZEŃ
  1. Jedną z możliwości Furgonetka Giełda jest wystawienie Ogłoszenia, które następnie będzie widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis. Zamieszczenie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza Ogłoszenia dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto i wybraniu odpowiedniego rodzaju Ogłoszenia. W zależności od rodzaju Ogłoszenia wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu danego Ogłoszenia jako obowiązkowe oraz fakultatywnie innych możliwych do podania w formularzu i kliknięcie pola akcji – z tą chwilą Ogłoszenie zostaje wystawione w Furgonetka Giełda. Ogłoszenie oraz jest widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis. 
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Klienta do zmiany lub usunięcia Ogłoszenia, gdy narusza niniejszy Regulamin, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia danego Ogłoszenia.
  3. Ogłoszenie w Serwisie Internetowym może być wystawione przez Klienta. Klient ma możliwość zmiany danych podanych w Ogłoszeniu do momentu otrzymania pierwszej Oferty do danego Ogłoszenia. 
  4. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest zamieszczać jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd. Ogłoszenie powinno być zgodne z przeznaczeniem Furgonetka Giełda, to jest powinno dotyczyć zamiaru zawarcia Umowy Przewozu przez Klienta.
  5. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.
  6. Wystawienie Ogłoszenia (w tym jego treść oraz przedmiot przesyłki) przez Klienta nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich, a w przypadku przepisów szczególnych dotyczących przewozu danych przesyłek (np. przesyłki niebezpieczne) Klient obowiązany jest zawrzeć o tym stosowaną, dokładną informację w opisie Ogłoszenia.
  7. Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń oraz w wybranej wersji językowej Serwisu Internetowego. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w jednym czasie więcej niż jednego Ogłoszenia dotyczącego tego samego przedmiotu.
  8. Usługobiorca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia) oraz w ramach wiadomości dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia treści bezprawnych, danych kontaktowych umożliwiających kontakt z Klientem poza Serwisem Internetowym oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów.
  9. Na żądanie Przewoźnika zainteresowanego Ogłoszeniem wystawiający Ogłoszenie obowiązany jest udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia – możliwe jest to za pomocą modułu wiadomości dostępnego w ramach Konta. Zadane pytania, jak i udzielone odpowiedzi są widoczne dla wszystkich przy danym Ogłoszeniu oraz dodatkowe przesyłane są na adres poczty elektronicznej danego Klienta i Przewoźnika.
  10. Ogłoszenie nie ma charakteru wiążącego i nie zobowiązuje Klienta do wybrania Ofert złożonych w odpowiedzi na jego Ogłoszenie. Klient nie ma obowiązku wybrania najtańszej Oferty złożonej w odpowiedzi na jego Ogłoszenie – Klient w pełni samodzielnie i dowolnie może wybrać jedną z Ofert złożonych w odpowiedzi na jego Ogłoszenie. 
    
 3. WARUNKI SKŁADANIA OFERTY
  1. Jedną z możliwości Furgonetka Giełda oraz Konta Przewoźnika jest składanie Oferty do wystawionego w Furgonetka Giełda Ogłoszenia, która następnie będzie widoczna w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis. Wystawienie Oferty możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza Oferty dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto Przewoźnika w Serwisie i wybraniu Ogłoszenia wystawionego w Serwisie. W zależności od rodzaju Ogłoszenia wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu danej Oferty jako obowiązkowe oraz fakultatywnie innych możliwych do podania w formularzu i kliknięcie pola akcji – z tą chwilą Oferta zostaje złożona w Furgonetka Giełda. Oferta jest widoczna w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis. 
  2. Oferta w Furgonetka Giełda może być złożona jedynie przez Przewoźnika posiadającego Konto Przewoźnika. Złożenie Oferty możliwe jest do momentu wyboru Oferty przez Klienta lub do momentu zakończenia lub usunięcia danego Ogłoszenia przez Klienta bez wyboru Oferty. Przewoźnik składający kolejną Ofertę do danego Ogłoszenia nie musi oferować niższej ceny niż w pozostałych Ofertach.
  3. Przewoźnik składający Ofertę obowiązany jest zamieszczać jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd. Oferta powinna być zgodna z Ogłoszeniem, w odpowiedzi na które jest składana. 
  4. Przewoźnik składający Ofertę obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Oferty. Złożenie Oferty nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Oferta powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Przewoźnika. Oferta, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.
  5. Oferta ma charakter wiążący dla Przewoźnika, które ją złożył, z zastrzeżeniem że może ją wycofać lub zmienić do momentu wyboru jej przez Klienta. 
  6. Przewoźnik obowiązany jest do niezamieszczania w jednym czasie więcej niż jednej Oferty dotyczącego tego samego Ogłoszenia.
  7. Przewoźnik obowiązany jest do przestrzegania praw konsumenta, w szczególności dotyczących spełnienia obowiązków informacyjnych, prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz reklamacji.
  8. Przewoźnik obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach Oferty (w tym także poprzez zdjęcia) oraz w ramach wiadomości dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia treści bezprawnych, danych kontaktowych umożliwiających kontakt z Przewoźnikiem poza Serwisem Internetowym oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów.
    
 4. WARUNKI ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY PRZEWOZU
  1. Zawarcie Umowy Przewozu między Klientem i Przewoźnikiem ma przebieg według następującego schematu:
   1. Klient wystawia Ogłoszenie na przesyłkę i inne usługi mające być przedmiotem Umowy Przewozu zgodnie z niniejszym Regulaminem za pomocą Formularza Ogłoszenia. 
   2. W odpowiedzi na wystawione Ogłoszenie Przewoźnicy składają Oferty zawarcia Umowy Przewozu. 
   3. Po otrzymaniu Oferty lub Ofert Klient ma możliwość akceptacji Oferty (kliknięcie przez Klienta pola „Wybieram” przy danym Ogłoszeniu)– następnie następuje niezwłoczne potwierdzenie akceptacji Oferty i w tym momencie zostaje zawarta Umowa Przewozu pomiędzy Klientem i Przewoźnikiem. 
    Potwierdzenie akceptacji Oferty i zawarcia Umowy Przewozu następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu Internetowego, w odpowiedniej zakładce Konta Klienta i Przewoźnika oraz dodatkowo potwierdzenie zostaje przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta i Przewoźnika.W powyższy sposób następuje również utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Przewozu.
  2. Z chwilą wyboru Oferty wybrany przez Klienta Przewoźnik otrzymuje jego dane kontaktowe, a Klient otrzymuje dane kontaktowe Przewoźnika. Klient i Przewoźnik obowiązani są do nawiązania niezwłocznego kontaktu po zawarciu Umowy Przewozu.
  3. Po zawarciu Umowy Przewozu dalszy tok postępowania Klienta i Przewoźnika wynika z obowiązujących przepisów prawa – Przewoźnik jest obowiązany przede wszystkim do realizacji przedmiotu Umowy Przewozu, a Klient obowiązany jest do zapłaty ustalonej ceny. 
  4. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Przewozu zawartej z Przewoźnikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, nie później jednak niż do momentu przyjęcia przesyłki do przewozu przez Przewoźnika (umowne prawo odstąpienia od umowy). Odstąpienie od Umowy Przewozu przez Klienta może nastąpić jedynie w przypadku niezgodności z rzeczywistością oświadczeń Przewoźnika zawartych w Ofercie lub gdy wykonanie Umowy Przewozu mogłoby narazić przesyłkę na uszkodzenie (np. samochód jest uszkodzony lub brudny, co uniemożliwia bezpieczny przewóz). 
  5. Przewoźnik ma prawo sprawdzić, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Klienta zawartym w Ogłoszeniu oraz czy zachowane zostały przepisy dotyczące rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub Regulamin Serwisu. W przypadku niezgodności oświadczeń Klienta zawartych w Ogłoszeniu  lub naruszenia przepisów, o których mowa w zdaniu poprzednim Przewoźnikowi do momentu przyjęcia przesyłki do przewozu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Przewozu zawartej z Klientem.
  6. W przypadku przewozu zwierząt Klient i Przewoźnik odpowiadają za należyte przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów, w tym ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. 2013 poz. 856 ze zm.) wraz ze wszystkimi aktami wykonawczymi do tejże ustawy.
  7. Usługodawca nie gwarantuje zainteresowania Ogłoszeniem, składania Ofert przez Przewoźników oraz jakości wykonania usługi przewozowej świadczonej przez Przewoźnika, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy oraz Przewoźnika wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
    
 5. OCENY I KOMENTARZE DO UMÓW PRZEWOZU
  1. Usługodawca udostępnia za pomocą Furgonetka Giełda możliwość dokonywania przez Klienta oceny realizacji Umowy Przewozu przez Przewoźnika, którą zawarł z nim za pośrednictwem Furgonetka Giełda  (ocena może być negatywna, neutralna albo pozytywna).W ramach oceny danej Umowy Przewozu Klient może wystawić także swój subiektywny komentarz dotyczący realizacji zawartej Umowy Przewozu. Przewoźnik w przypadku otrzymania komentarza od Klienta ma możliwość zamieszczenia swojej odpowiedzi.
  2. Ocena i komentarz, a także odpowiedź na nie może być wystawiona tylko do faktycznie zrealizowanych Umów Przewozu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych Umów Przewozu w celu wystawienia oceny lub komentarza. 
  3. Wystawiona opinia oraz odpowiedź mogą zostać unieważnione za zgodę autora danej opinii lub odpowiedzi na wniosek autora lub drugiej strony. Unieważnienie w tym trybie może nastąpić w terminie 3 miesięcy od zamieszczenia danej opinii lub odpowiedzi. W razie unieważnienia brak jest możliwości ponownego wystawienia opinii lub odpowiedzi do danej Umowy Przewozu.
  4. Klient korzystając z ocen i komentarzy, a Przewoźnik korzystając z odpowiedzi na komentarz obowiązany jest do korzystania z nich w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, Klienta lub Przewoźnika oraz osób trzecich. Klient i Przewoźnik dokonujący oceny, wystawiający komentarz lub odpowiedź na niego obowiązani są do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta i Przewoźnika wystawiającego komentarz lub odpowiedź na niego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów, treści naruszających dobra osobiste oraz danych kontaktowych umożliwiających kontakt z nimi poza Serwisem Internetowym i treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów.
    
 6. WERYFIKACJA PRZEWOŹNIKA
  1. Przewoźnik jest obowiązany do weryfikacji zgodności danych (nazwa firmy oraz adres) podanych przez siebie w ramach Konta oraz Furgonetka Giełda. Dokonanie weryfikacji jest obowiązkowe dla Przewoźników, którzy chcą złożyć Ofertę i powinno być dokonane w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia złożenia Oferty pod rygorem usunięcia tej Oferty. 
  2. Weryfikacja następuje poprzez dokonanie przez Przewoźnika przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy kwoty 1,00 (jeden) złoty – warunkiem koniecznym jest zgodność danych podanych przez Przewoźnika w ramach Serwisu Internetowego oraz danych widniejących na przelewie. Po otrzymaniu przelewu kwota przelewu zostanie w całości zwrócona na rachunek bankowy Przewoźnika, z którego dokonany został przez niego przelew.
  3. Usługodawca niezależnie od procedury wskazanej w pkt. 11 ppkt. 2. jest uprawniony w każdym czasie podjąć dodatkowe działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Przewoźnika w Serwisie. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Przewoźnika przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Usługi Elektronicznej świadczonej na rzecz Przewoźnika na czas trwania weryfikacji.
  4. W przypadku negatywnej weryfikacji Przewoźnika dokonanej w dowolny sposób, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, Usługodawca może zawiesić lub usunąć Usługę Elektroniczną świadczoną na rzecz Przewoźnika lub usunąć złożone przez niego Oferty ze skutkiem natychmiastowym.
    
 7. KONTAKT Z NAMI
  Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest formularz kontaktowy na stronie Serwisu, poczta elektroniczna (e-mail: biuro@furgonetka.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa), za pośrednictwem których będą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.
   
 8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMOWY PRZEWOZU
  Podstawa i zakres odpowiedzialności Przewoźnika względem Klientatytułem Umowy Przewozu są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz Prawie Przewozowym. Reklamacje związane z Umową Przewozu Klient może złożyć bezpośrednio u Przewoźnika. 
   
 9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY I USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pomocą formularza kontaktowego na stronie Serwisu, pocztą elektroniczną (e-mail: biuro@furgonetka.pl) oraz poczta tradycyjną (ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa).
  2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
    
 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ KONSUMENTÓW
  1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami. 
  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług w zakresie przewozu rzeczy, najmu samochodów, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (2) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  3. Z zastrzeżeniem pkt. 15ppkt2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Przewozu może zostać złożone bezpośrednio u Przewoźnika. Oświadczenia kierowane do Usługodawcy można kierować zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w pkt. 12. Regulaminu.
  5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Przewozu oraz umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
    
 11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami. 
  2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odrdostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
    
 12. PRZERWY TECHNICZNE
  1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS - distributeddenial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu. 
  2. Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia. 
  3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi. 
  4. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy. 
  5. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.
    
 13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców (w tym Przewoźników) niebędących konsumentami.
  2. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.
  3. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia. Usunięcie Konta powoduje jednocześnie usunięcie z Serwisu Internetowego Ofert złożonych przez Przewoźnika (z wyłączeniem Ofert już przyjętych przez Klienta).
  4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
  5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  6. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
  7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych Serwisu. Usługodawca ponos iwobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialnoś ćtylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
    
 14. PRAWA AUTORSKIE
  1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
  2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
    
 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Furgonetka Giełda zawierane są w wybranej wersji językowej Serwisu Internetowego.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany Cennika - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
   1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
   2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Przewozu) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub wystawione Ogłoszenia, złożone Oferty oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Przewozu.
  3. Wyłącza się zastosowanie przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. oraz Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 14.06.1974 r.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, z zastrzeżeniem pkt. 20 ppkt5 Regulaminu.
  5. Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że przedsiębiorca: (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa Przewozowego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załączniki

 1. Tabela opłat i prowizji
 2. Polityka prywatności
 3. Wzór formularza odstąpienia od Umowy