Regulamin promocji #akcjaprzeprowadzka

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem promocji pod nazwą „#akcjaprzeprowadzka” (dalej zwanej „Promocją”) jest Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.1" z siedzibą w Warszawie, adres: al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000694708, o numerze NIP 1132567365 i REGON 140220084 (dalej zwana „Organizatorem”).
  2. Promocja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Regulamin Promocji jest na stronie internetowej https://gielda.furgonetka.pl/akcjaprzeprowadzka/regulamin, dotyczącej ogłoszenia konkursu.
  4. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, student uczelni wyższej.
  5. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Realizatora, sponsorów nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Promocji, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.
  6. Nagrodą przeznaczoną dla uczestników Promocji jest 30 podwójnych zaproszeń do kina Multikino na film 2D o wartości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych).
 2. ZAŁOŻENIA PROMOCJI
  1. Promocja będzie przeprowadzona na stronie https://gielda.furgonetka.pl/.
  2. Promocja będzie trwała w dniach od 05.09.2017 do 5.10.2017 r.
  3. Zgłoszenia do udziału w Promocji będą zbierane do 20.10.2017 r.
  4. Wyniki promocji - 2 bilety do kina zostaną przesłane drogą mailową w ciągu 7 dni od zakończenia zbierania zgłoszeń do konkursu czyli do dnia 27.10.2017 r.
 3. ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI
  1. Promocja będzie polegać na rozdaniu studentom 30 podwójnych zaproszeń do kina za realizację zlecenia transportowego (w kategoriach: Przeprowadzka lub Meble) poprzez serwis Furgonetka Giełda.
  2. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien wystawić zlecenie transportowe w serwisie Furgonetka Giełda (w kategoriach: Przeprowadzka lub Meble), zrealizować je poprzez wybór jednej z ofert i przesłać po zakończonym zleceniu przez formularz kontaktowy wiadomość, wpisując na początku hasło #akcjaprzeprowadzka i link do swojego zlecenia do 20.10.2017r.
  3. Pierwszych 30 zgłoszeń zostanie nagrodzonych podwójnymi biletami do kina. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Jedna osoba może wziąć udział w PROMOCJI jeden raz.
  5. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email, dane adresowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do odbioru nagrody.
 4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
  1. Laureaci Promocji zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem prywatnej wiadomości email przesłanej przez Organizatora na adres zwrotny, z którego wyślą zgłoszenie udziału w Promocji, najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia Promocji. Laureat zostanie poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu mailowego oraz adresu zamieszkania poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości do Organizatora zawierającej wyżej wymienione dane. Laureat powinien odesłać wiadomość zwrotną z podaniem imienia i nazwiska i adresu zamieszkania w terminie 7 dni od chwili otrzymania wiadomości od Organizatora.
  2. W przypadku nie przekazania przez laureata, zgodnie z pkt 4.2 powyżej, imienia i nazwiska i adresu zamieszkania celem przesłania nagrody, prawo do otrzymania nagrody wygasa.
  3. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane na adres email, z którego przyszło zgłoszenie, zgodnie z pkt 4.2, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia upływu terminu nadsyłania danych osobowych przez laureatów.
  4. W przypadku niezgłoszenia się po nagrodę laureata i podjęcia przez laureata nagrody w terminie 7 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
  5. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane przez Uczestników do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej, na adres: Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa z dopiskiem #akcjaprzeprowadzka, lub przez formularz kontaktowy.
  2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia zakończenia Promocji. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Komisji Reklamacyjnej po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
  3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Komisję Reklamacyjną. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
  4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika, co do którego istnieje podejrzenie działania niezgodnego z Regulaminem.
  5. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna i jakiekolwiek odwołanie od tej decyzji nie przysługuje.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu bez podania przyczyny, o czym poinformuje ze stosownym wyprzedzeniem na stronie www.gielda.furgonetka.pl
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie osób trzecich, w tym działanie lub zaniechanie Przewoźników, wykonujących Zlecenie.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami)