Jak ocenić kondycję finansową swojej firmy transportowej? Czy maluje się przed nią świetlana przyszłość, czy wręcz przeciwnie – zyski są na tyle małe, że prowadzenie działalności jest nieopłacalne? Dzięki kilku wskaźnikom można łatwo uzyskać odpowiedzi na te pytania.

Wielu właścicieli firm transportowych zastanawia się, czy transport w Polsce jest obecnie opłacalny albo, czy lepiej z niego zrezygnować i wykonywać transport Polska-Niemcy, albo w ogóle zakończyć działalność? Okazuje się, że to nie rodzaj wykorzystywanych pojazdów czy zasięg działania świadczy o tym, czy firma ma się dobrze, ale poziom jej rentowności, wysokość zadłużenia i płynność finansowa.

Im lepiej zabezpieczona jest firma, np. dzięki ubezpieczeniu OCP, korzystnym długoterminowym umowom i dobrej wycenie usług transportowych, tym większe są jej szanse na rozwój. Do zbadania kondycji finansowej firmy wcale nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza, a jedynie podstawowa znajomość matematyki i godzina poświęcona na obliczenia oraz analizę wyników.

1. Rentowność firmy

Mierząc rentowność firmy, możemy ocenić efektywność w zarządzaniu nią oraz efektywność zasobów, które są zaaranżowane w prowadzenie firmy. Robiąc to musimy przede wszystkim sprawdzić ROA, ROS, ROI i ROE.

ROS (Return on Sales) – Wskaźnik rentowności sprzedaży

Wskaźnik ten oblicza się, dzieląc zysk netto przez sprzedaż brutto. Dzięki temu wskaźnikowi jesteśmy w stanie ocenić, ile zysku przypada na jedną złotówkę ze sprzedaży. Jeżeli wskaźnik ROS jest wysoki, to oznacza, że firma ma duże marże. Im wyższy ROS, tym lepsza jest kondycja finansowa firmy. Jeżeli wskaźnik ROS spada, oznacza to, że konieczne jest szukanie nowych zleceń transportowych. Wskazówki na ten temat można znaleźć w naszym poprzednim artykule dostępnym tutaj.

ROA (Return on Total Assets) – Rentowność aktywów

Wskaźnik ten mierzymy, dzieląc zysk netto przez aktywa ogółem. Dzięki temu wskaźnikowi jesteśmy w stanie ocenić zysk generowany dzięki posiadanemu majątkowi. Im wyższy jest wskaźnik ROA, tym lepsza jest kondycja firmy. Dzięki temu parametrowi możemy ocenić, czy efektywnie zarządzamy majątkiem firmy. Analiza tego czynnika może nam pomóc w ocenie konieczności powiększenia aktywów bądź ich modernizacji.

ROI (Return on Investment) – Rentowność inwestycji

Wynik tego wskaźnika uzyskamy, dzieląc zysk netto przez przeciętny stan zainwestowanego kapitału. Dzięki temu parametrowi będziemy mogli ocenić procentowy zysk z pieniędzy, które zostały zainwestowane w firmę. Wskaźnik ROI daje odpowiedź na pytanie, czy inwestycja była korzystna, czy lepiej byłoby te pieniądze zainwestować w inny sposób.

ROE (Return of Equity) – Rentowność kapitału

Wskaźnik ten uzyskamy, dzieląc zysk netto przez kapitały własne. Dzięki temu parametrowi możemy się dowiedzieć, ile zysku zostało wygenerowane dzięki własnemu kapitałowi. Im wyższy wskaźnik ROE, tym lepiej dla firmy w kontekście finansowym.

2. Zadłużenie firmy

Zadłużenia nie są tożsame. Jedne z nich mogą być dla firmy bardzo negatywne, inne z kolei będą się słabiej odbijać na jej kondycji finansowej. Zadłużenie można wyliczyć na podstawie czterech parametrów

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik ten określa wszystkie zobowiązania firmy. Jeżeli jest wyższy niż 0,5, oznacza to, że dług ma duży udział w funkcjonowaniu firmy a w sytuacji, gdyby pogorszyły się warunki na rynku, istnieje duże ryzyko bankructwa. Im niższy poziom ogólnego zadłużenia, tym lepiej dla firmy, dlatego że sama finansuje ona swoją działalność.

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

Wskaźnik ten oblicza się, dzieląc zobowiązania ogółem przez własny kapitał. Określa on, jakie jest zaangażowanie obcych źródeł finansowania w stosunku do własnych. Niestety nie ma tu konkretnego poziomu, dzięki któremu moglibyśmy ocenić, jaka proporcja kapitału własnego do obcego jest najlepsza.

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

Obliczamy go, dzieląc zobowiązania długoterminowe przez własny kapitał. W przypadku dobrej sytuacji finansowej wskaźnik ten powinien się mieścić w przedziale od 0,5 do 1,0. Jeżeli wskaźnik jest wyższy niż 1,0, oznacza to, że długoterminowe zobowiązania są większe od kapitału własnego.

Wskaźnik zadłużenia środków trwałych

Uzyskujemy go, dzieląc wartość majątku trwałego przez zobowiązania ogółem. Dzięki temu wskaźnikowi możemy oszacować zdolność do spłaty zobowiązań w sytuacji, kiedy konieczne będzie ogłoszenie likwidacji lub upadłości.

3. Płynność finansowa firmy

Jeżeli firma ma płynność finansową, to oznacza to, że dobrze gospodaruje pieniędzmi. W tym przypadku wyróżniamy trzy wskaźniki.

Wskaźnik płynności finansowej

Obliczamy go dzieląc środki pieniężne przez bieżące zobowiązania. Pożądana wartość to nie więcej niż 0,2.

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej

Dzielimy środki pieniężne i należności przez bieżące zobowiązania. Pożądana wartość to więcej niż 1.0, a im więcej, tym lepiej.

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej

Środki pieniężne razem z należnościami i zapasami dzielimy przez bieżące zobowiązania. Pożądana wartość to minimum 1,2, natomiast wartość powyżej 2,0 wskazuje, że firma ma nadmiar należności i zapasów, co nie jest dla niej korzystne.

Źródło zdjęcia głównego: depositphotos.com

Powiązane artykuły