Transport materiałów niebezpiecznych oznacza się jako transport ADR i jest to skrót od nazwy międzynarodowej konwencji w zakresie transportu drogowego i ładunków niebezpiecznych. W Polsce ta umowa została ratyfikowana w 1975 roku. ADR szczegółowo reguluje przewóz ładunków niebezpiecznych. Określa dokładnie znakowanie opakowań, pojazdów transportujących, cystern i kontenerów. W umowie ADR są też jasno określone informacje dotyczące zapisów, które powinny się znaleźć w dokumentacji przewozowej oraz wymagania w stosunku do kierowców, którzy przewożą niebezpieczne ładunki.

Umowa ADR jest nowelizowana co 2 lata (w każdym roku nieparzystym). Obecnie obowiązującym jest akt umowy ADR 2017, natomiast następna nowelizacja będzie miała miejsce w roku 2019.

ADR w przedsiębiorstwie

Każde przedsiębiorstwo, które realizuje zadania w zakresie transportu, załadunku, rozładunku czy innych czynności związanych z materiałami niebezpiecznymi powinno mieć wyznaczonego specjalnego doradcę do spraw bezpieczeństwa. Doradcą takim może być wyłącznie osoba o wyższym wykształceniu, która ukończyła kurs doradcy i zdała stosowny egzamin oraz nigdy nie była karana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, bezpieczeństwu powszechnemu lub wiarygodności dokumentów.

Zapisy ADR o wymaganiach w stosunku do kierowców

Każdy kierowca, który przewozi materiały niebezpieczne, musi posiadać zaświadczenie ADR. W tym celu konieczne jest przejście szkolenia ADR i zdanie egzaminu z tego zakresu. Kierowca transportujący materiały niebezpieczne musi mieć ukończone 21 lat (mniej tylko w przypadku, gdy należy Sił Zbrojnych RP) oraz spełniać wymagania, które określają przepisy prawa o transporcie drogowym oraz ruchu drogowym.

Niestety zmieniające się stale przepisy dotyczące ADR nie sprzyjają prowadzeniu firmy. Nadążanie za zmieniającymi się przepisami jest bardzo trudne. Firma związana z transportem materiałów niebezpiecznych może się zdecydować albo na ręczne sprawdzanie nowelizacji przepisów, albo na skorzystanie ze specjalnej aplikacji, która ułatwi rozeznanie się w aktualnym prawie.

Aplikacje do ADR

Jedną z lepszych aplikacji do ADR jest ADR Tool Dangerous Good dostępna w sklepie Google Play. Możliwe jest pobranie zarówno darmowej, okrojonej wersji, jak i płatnej z szeregiem przydatnych funkcji.

Aplikacja ADR Tool Dangerous Good ułatwia pracę przewoźnikom, kierowcom, spedytorom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w planowanie przewozu towarów niebezpiecznych. Żeby wyszukać dany towar w aplikacji, wystarczy wprowadzić do niej jego numer UN lub PNP. Ten krok skutkuje uzyskaniem wyniku w postaci czterech tablic:

  • głównej tablicy,
  • widoku uproszczonego,
  • danych informujących o postępowaniu w razie wypadku,
  • ekranu informacyjnego dla kierowcy.

Dzięki aplikacji można poznać dokładnie wszystkie zasady, jakie powinny być spełnione podczas transportu danego materiału. Począwszy od tego, jak powinien być oznakowany pojazd przewożący taki towar, poprzez niezbędne wyposażenie pojazdu a na informacjach niezbędnych w dokumencie przewozowym kończąc. Aplikacja poinformuje nawet o takich szczegółach jak stan skupienia danego towaru czy jego właściwości i stopień ryzyka związanego z transportem.

Aplikacja ADR Tool Dangerous Good dostępna jest także w wersji dla transportu morskiego – odnosi się do kodeksu przewozów towarów drogą morską.

Transport materiałów niebezpiecznych wiąże się czasami z bardzo dużym zagrożeniem, a wyeliminowanie niebezpieczeństwa możliwe jest tylko wtedy, gdy na bieżąco śledzimy przepisy i dostosowujemy swoje działania do obowiązujących aktualnie norm oraz wymogów dla danego towaru.

Źródło zdjęcia głównego: Depositphotos

Powiązane artykuły