Od 30 listopada 2017 roku wraz z wejściem w życie zmian w ustawie o transporcie drogowym problemem przewoźników nie są już tylko ewentualne kary za naruszenia przepisów, ale też możliwość utraty dobrej reputacji w transporcie. Ta jest natomiast warunkiem możliwości wykonywania usług przewozowych. Dowiedz się czym jest dobra reputacja w transporcie.

Dobra reputacja w transporcie – czym jest?

Dobra reputacja to warunek, jaki musi spełniać firma przewozowa, która chce wykonywać krajowe i międzynarodowe zlecenia transportowe. Terminem tym określane jest spełnienie przez przewoźnika wymogu niekaralności za poważne naruszenia przepisów transportu drogowego oraz niekaralności za umyślne przestępstwa z dziedzin prawa:

  • upadłościowego;
  • handlowego;
  • płac i warunków zatrudnienia;
  • o ruchu drogowym;
  • odpowiedzialności zawodowej.

Przewoźnik, który chce zachować dobrą reputację, nie może być też karany za handel ludźmi czy narkotykami oraz inne, określone w ustawie przewinienia. Dodatkowo legalnie działająca firma musi się legitymować dobrą reputacją nie tylko w momencie ubiegania się o zezwolenie na wykonywanie przewozów (gdy chce założyć firmę transportową), ale też przez cały czas prowadzenia działalności. W obu tych przypadkach sprawa ma się nieco inaczej.

Dobra reputacja przy ubieganiu się o zezwolenie transportowego

Warunkiem uzyskania dobrej reputacji podczas ubiegania się o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest niekaralność za przestępstwa wymienione w art. 5 ust 2a ustawy o transporcie drogowym. Także brak uznania przewoźnika w którymś z państw członkowskich UE za niezdolnego do kierowania operacjami transportowymi. Przewoźnik uzyska dobrą reputację tylko wtedy, kiedy przedstawi zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, a także złoży oświadczenie o niekaralności za naruszenia wymienione w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Dobra reputacja w czasie prowadzenia działalności

Dobra reputacja jest konieczna przez cały czas wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. W razie jej utraty firma nie może kontynuować działalności. Jeśli wobec przewoźnika orzeczony zostanie prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo określone w wyżej podanym artykule, wszczęte zostanie postępowanie w zakresie spełnienia wymogów dobrej reputacji. Takie postępowanie może być wszczęte również w sytuacji, gdy:

  • na przewoźnika nałożona będzie kara w państwie członkowskim UE lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu;
  • na firmę nałożona zostanie kara pieniężna za poważne lub bardzo poważne naruszenia przepisów, jeśli częstotliwość występowania tych sytuacji wymaga oceny dobrej reputacji.

Utrata dobrej reputacji w transporcie

Utratę dobrej reputacji powoduje prawomocny wyrok skazujący. Nie dzieje się to automatycznie, tylko dopiero po specjalnym postępowaniu administracyjnym i wydaniu stosownej decyzji. W przypadku transportu krajowego taką decyzję wydaje starosta właściwy dla miejsca prowadzenia działalności. W transporcie międzynarodowym zajmuje się tym Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Źródło zdjęcia głównego: Depositphotos

Powiązane artykuły