List przewozowy jest dowodem zawarcia umowy przewozu. Takim listem może być zarówno dokument w formie papierowej, jak i wydruk komputerowy lub przekaz elektroniczny. Każdy list przewozowy musi jednak zawierać dane określone w art. 38 ustawy Prawo przewozowe. Dowiedz się, jak poprawnie sporządzić list przewozowy.

List przewozowy jest zazwyczaj drukowany w 3 lub 4 egzemplarzach. Pierwszy egzemplarz (grzbiet) zostaje w stacji nadania, drugi (ceduła) trafia do przewoźnika, a trzeci (wtórnik) jest przekazywany do nadawcy. List przewozowy należy do kategorii „dokumenty, które musi mieć przewoźnik”.

List przewozowy według ustawy – Prawo przewozowe

Wszelkie kwestie szczegółowe związane z listami przewozowymi określa ustawa Prawo przewozowe z dnia 15.11.1984 r. W art. 38 tej ustawy czytamy, że nadawca ma obowiązek złożyć przewoźnikowi na przesyłkę towarową list przewozowy, w którym znajdują się następujące informacje:

 • nazwa i adres nadawcy wraz z jego podpisem i określeniem placówki przewoźnika, która zawiera umowę;
 • nazwa i adres odbiorcy oraz określenie przeznaczenia przesyłki;
 • określenie przewożonych rzeczy, ich sztuk, masy, sposobu pakowania i oznaczenia;
 • inne oświadczenia i wskazania wymagane przepisami ze względu na sposób rozliczeń lub warunki umowy.

Na liście przewozowym może być też zadeklarowana wartość przewożonych towarów, o ile nie zostało to ujęte na rachunku sprzedawcy lub dostawcy. List przewozowy może też zawierać informacje związane z odpowiedzialnością przewoźnika. Na liście przewozowym trzeba odnotować fakt niedopuszczenia kierowcy do nadzoru nad załadunkiem lub rozładunkiem ładunku. W razie jakichkolwiek szkód przewoźnik może tym samym ograniczyć swoją odpowiedzialność za te szkody.

Na liście przewozowym musi się znaleźć pieczęć przewoźnika oraz numery rejestracyjne pojazdu transportującego ładunek. Dodatkowo trzeba mieć świadomość, w którym momencie wygasa odpowiedzialność przewoźnika. Otóż dzieje się to w momencie określonym przez art. 53 ustawy Prawo przewozowe, który podaje, że uprawnienia nadawcy do rozporządzania przesyłką wygasają w momencie odbioru przesyłki, przyjęcia listu przewozowego lub w momencie, kiedy odbiorca wprowadził zmianę umowy przewozu.

List przewozowy nadawca i przewoźnik sporządzają wspólnie. Przewoźnik stwierdza na nim odebranie przesyłki, natomiast nadawca wydaje mu kopię dokumentu. W pojeździe przewoźnika powinien się znajdować oryginał listu przewozowego.

List przewozowy według Konwencji CMR

Konwencja CMR podaje, że list przewozowy w transporcie międzynarodowym musi zawierać:

 • miejsce i datę wystawienia;
 • nazwę/nazwisko oraz adres nadawcy towarów;
 • nazwę/nazwisko i adres przewoźnika;
 • miejsce oraz datę przejęcia towaru do przewozu i przewidziane miejsce jego wydania;
 • nazwę/nazwisko odbiorcy;
 • powszechne określenie rodzaju towaru i sposobu jego pakowania a w przypadku towarów niebezpiecznych ich ogólne określenie;
 • liczbę sztuk towaru, określenie jego cech i numery;
 • określenie wagi brutto towarów lub inaczej wyrażoną ilość;
 • koszty przewozu (przewoźne, należności celne, koszty dodatkowe i inne powstałe od momentu zawarcia umowy przewozu do chwili dostawy przesyłki;
 • instrukcje konieczne do załatwienia formalności celnych oraz innych związanych z przesyłką;
 • oświadczenie o podleganiu przewozu przepisom Konwencji CMR.

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, na liście przewozowym mogą się znaleźć także informacje o:

 • zakazie przeładunku towarów;
 • kosztach związanych z transportem, jakie przejmuje na siebie nadawca;
 • kwocie pobrania przy odbiorze przesyłki;
 • zadeklarowanej wartości towaru i sumie, jaką przedstawia interes specjalny w dostawie tego towaru;
 • instrukcjach nadawcy dla przewoźnika odnośnie do ubezpieczenia przesyłki;
 • terminie umówionego przewozu;
 • wykazie dokumentów, jakie otrzymuje przewoźnik.

W razie poniesienia przez przewoźnika jakichś kosztów lub szkód wynikających z nieścisłości lub niejasności treści listu przewozowego odpowiedzialność za taki stan rzeczy ciąży na nadawcy przesyłki. To nadawca jest również zobowiązany do tego, by dostarczyć przewoźnikowi dokumenty konieczne do załatwienia spraw celnych.

Przewoźnik odpowiada za niewłaściwe użycie lub zgubienie dokumentów przekazanych przez nadawcę. Odbiorca towarów może żądać od przewoźnika wydania (za pokwitowaniem) drugiego egzemplarza listu przewozowego oraz towaru. W tym momencie jest też zobowiązany do uregulowania należności wynikającej z listu przewozowego.

Ważne: Brak listu przewozowego, jego utrata albo nieprawidłowości na liście przewozowym nie wykluczają istnienia umowy przewozu i nie wpływają na jej ważność.

Źródło zdjęcia głównego: Depositphotos  

Powiązane artykuły