Każdy przedsiębiorca marzy o podjęciu długoterminowej współpracy z solidnym partnerem gwarantującym stałe zlecenia w dobrych stawkach. Żeby jednak taka współpraca przebiegała owocnie, konieczne jest podpisanie właściwie sformułowanego kontraktu. Musi on umożliwić bezproblemowe zakończenie współpracy w razie problemów z pracownikami czy w przypadku braku rentowności firmy. Sprawdź, na co należy zwrócić uwagę w momencie podpisywania takiej umowy.

Znajomość prawa = sukces w branży TSL

Zwrócenie uwagi na szczegóły umowy jest bardzo istotne. Niestety w razie sądownego rozstrzygania sporów nie uzależnia on swoich orzeczeń od tego, jak duża jest firma i czy zysk generuje tylko jeden bus międzynarodówka, czy cała flota ciężarowych aut. Sędzia nie potraktuje ulgowo małego przedsiębiorcy i nie ukarze surowiej tego dużego. Prowadzenie firmy transportowej wymaga znajomości prawa, a konfrontacja z „większym od siebie” i tłumaczenie się brakiem wiedzy nie przynosi żadnych rezultatów. Wszystko zależy od umowy. Warunki każdej umowy mogą być bardzo indywidualnie kształtowane, a pozwala na to zapis w art. 353 Kodeksu cywilnego, który podaje, że:

Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”.

Prawo zobowiązuje zleceniobiorcę do wykonania zlecenia zgodnie z treścią umowy i w sposób odpowiadający zasadom współżycia społecznego, zgodnością ze zwyczajami oraz celowi społeczno-gospodarczemu. Zleceniodawca musi wykazać się w pracy należytą starannością. Samozatrudniony kierowca czy właściciel dużej firmy transportowej – każdy z nich ma prawo po swojej stronie tylko wtedy, kiedy je zna. Czasami szansa na długoterminowy zysk jawi nam się jako droga bez wybojów, ale w rzeczywistości okazuje się wertepem.

Czas trwania umowy długoterminowej

Każda umowa długoterminowa ma określony termin trwania, a minimalne i maksymalne terminy nie są ograniczone prawem. Czas trwania umowy zależy od indywidualnych ustaleń zleceniobiorcy i zleceniodawcy. Może być ona sporządzona na czas określony, np. 2 lat lub na czas nieokreślony. Długość umowy jest szczególnie ważna w kontekście okresu jej wypowiedzenia. Ta zawarta na czas określony nie może być rozwiązana przed upływem terminu jej obowiązywania, jeśli zapisy umowy tego nie umożliwiają. Z kolei umowę zawartą na czas nieokreślony można rozwiązać z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, a nawet w każdej chwili.

Przesłanki do wypowiedzenia umowy

Umowę długoterminowej współpracy można wypowiedzieć na zasadach w niej zapisanych. Przykładami powodów rozwiązania umowy mogą być:

  • utrata licencji przewozowej;
  • brak polisy OC;
  • naruszenia postanowień umowy;
  • zaprzestanie świadczenia usług będących przedmiotem umowy;
  • niewypłacalność jednej ze stron;
  • wszczęcie postępowania likwidacyjnego.

Wypowiedzenie umowy przed terminem

Samo określenie w umowie możliwości jej wcześniejszego rozwiązania nie wystarczy. Konieczne jest też wskazanie, w jaki sposób to ma przebiegać, tj. określenie długości trwania wypowiedzenia, formy, w jakiej należy o tym poinformować drugą stronę umowy oraz terminu wejścia w życie.

Kary umowne w długoterminowej współpracy

Kwestie kar umownych również zależą od zapisów umowy, przy czym strony nie zawsze są traktowane tak samo. Zwykle zleceniobiorcy płacą wyższe kary, niż zleceniodawcy, a w niektórych przypadkach są one dla firm przewozowych szczególnie niebezpieczne. 

Problemy z płatnościami i wypowiedzenie umowy

Możliwość zrezygnowania ze świadczenia usług niewypłacalnemu kontrahentowi jest dostępna tylko wtedy, kiedy taki zapis pojawił się w umowie. Jeśli go nie ma, brak płatności nie jest przesłanką do zaprzestania wykonywania usług, a w razie niekorzystnych zapisów takie zaniechanie mogłoby skutkować karą znacznie wyższą, niż wysokość zaległości Twojego kontrahenta. Dobrą praktyką jest umieszczenie w umowie zapisu określającego, po jakim czasie bez zapłaty przewoźnik może zaniechać świadczenia usług.

Podsumowanie

Długoterminowa współpraca ma zarówno zalety, jak i wady. Ogromną zaletą jest systematyczny dopływ zleceń i przypuszczalna stabilność finansowa, ale wadą mogą być problemy z egzekwowaniem postanowień umowy i przeciągające się terminy płatności. Brak odpowiednich zapisów może skutkować tym, że przewoźnik będzie zmuszony podejmować zlecenia od kontrahenta, który nie płaci mu nawet od wielu miesięcy. 

Zanim podpiszesz jakąkolwiek umowę, konieczne jest dokładnie zweryfikowanie jej postanowień. Niekorzystny kontakt może się okazać bronią obosieczną i zamiast pomóc firmie – wpędzić ją w poważne problemy. Rynek transportowy jest niestabilny, a brak kierowców, losowe zdarzenia czy zmiany przepisów to dla Ciebie potencjalne zagrożenia, przed którymi chronią wyłącznie dobrze skonstruowane umowy. Jakiekolwiek pole do dowolnej interpretacji może być wykorzystane na niekorzyść Twojej firmy.

Źródło zdjęcia głównego: Depositphotos

Powiązane artykuły