Fakty - newsy i ciekawostki z branży

Na co zwrócić uwagę podpisując umowę ze spedytorem?

Na co zwrócić uwagę podpisując umowę ze spedytorem?

Przedsiębiorstwa przewozowe współpracują ze spedytorami na zasadzie swobody umów. Strony te mogą zawrzeć ze sobą umowy z dowolnymi zapisami, o ile zapisy te nie będą sprzeczne z tzw. naturą stosunku, obowiązującym prawem i normami społecznymi. W związku z tą swobodą część umów nie jest korzystna dla przewoźników. Z naszego artykułu dowiesz się, jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas zawierania umów na przewóz rzeczy ze spedytorami.

Kary umowne

Zazwyczaj na początku współpracy przewoźnika z firmą spedycją, spedycja przestawia wzór umowy, którą przewoźnik może zaakceptować lub odrzucić. Zazwyczaj nie mają miejsca modyfikacje zapisów umowy wynikające z negocjacji czy konsultacji. Umowa, którą przygotowała firma spedycyjna i która jest podpisana przez przedsiębiorstwo transportowe, jest wiążąca, o ile nie ma w niej sprzeczności z ustawą, naturą stosunku lub normami współżycia społecznego.

Spedytorzy bardzo często zawierają w umowach zastrzeżenie obowiązku zapłaty przez przewoźnika kary pieniężnej w sytuacji niewykonania zlecenia bądź jego nieprawidłowego wykonania. Kara umowna może być naliczona za:

  • niepodjęcie zlecenie,
  • niepodstawienie pojazdu na załadunek czy rozładunek,
  • opóźnienie w dostawie towarów,
  • niezrealizowanie miesięcznej liczby kilometrów,
  • brak właściwego wyposażenia pojazdu,
  • niedostarczenie dokumentów w terminie.

W większości przypadków kary umowne zastrzegane w umowach przygotowanych przez firmy spedycyjne są bardzo wysokie i stanowią dla przewoźników duże zagrożenie finansowe. Zwolnienie z obowiązku uiszczenia kary umownej następuje tylko wtedy, kiedy postanowi tak spedytor.

Wysokość kar określana jest kwotowo bądź wylicza się je na podstawie liczby przejechanych kilometrów, czy wynagrodzenia za kilometr. Jeżeli w umowie z firmą spedycyjną znajduje się informacja o karze umownej, trzeba tę umowę bardzo dokładnie zweryfikować. Bierze się pod uwagę ryzyko, jakie wiąże się z nieterminową realizacją zlecenia bądź jego niewykonaniem i sprawdza czy wysokość ewentualnej kary umownej jest możliwa do zapłacenia.

Terminy płatności oraz wypłata wynagrodzenia

Współpraca ze spedytorem wiąże się zwykle z transferem środków pieniężnych w określony sposób. Zarówno przewoźnik, jak i spedytor są zobowiązani przyjmować i dokonywać płatności poprzez rachunek bankowy, jeżeli jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 tysięcy złotych. W większości przypadków przewoźnicy zawierają ze spedytorami umowy telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu, więc inna forma płatności (w gotówce) nie jest możliwa, co sprawia, że z reguły płatności realizowane w ramach umowy wykonuje się przelewami bankowymi. W niektórych umowach terminy płatności ustalone są nawet na dłuższe niż 30 dni i często czas ten liczy się nie od momentu wykonania usługi, a od momentu dostarczenia dokumentów związanych z przewozem. To sprawia, że czas płatności jeszcze bardziej się odracza i może wpłynąć negatywnie na płynność finansową firmy, dlatego że do realizacji zlecenia przewoźnik wykorzystał własne środki.

Czasami spedytorzy skracają termin płatności w zamiar za rabaty, co ma skusić przewoźników do obniżania cen swoich usług, byleby tylko wcześniej otrzymać za nie pieniądze. Przed podpisaniem umowy przewoźnik powinien przemyśleć dokładnie, czy podjęcie zlecenia z tak długim terminem płatności jest w danym przypadku opłacalne.

Rozwiązanie umowy

Umowy przygotowywane przez spedytorów zawierają często też zapisy określające możliwość rozwiązania umowy z kilkumiesięcznym okresem wypowiedzenia, a przez cały okres wypowiedzenia przewoźnik jest zobowiązany wykonywać zlecenia transportowe. Z kolei spedycja zabezpiecza się możliwością natychmiastowego rozwiązania umowy z przewoźnikiem bez okresu wypowiedzenia, więc te kwestie trzeba mieć na uwadze zawsze przed podpisaniem umowy.

Z punktu widzenia przewoźnika najkorzystniejszą umową byłaby ta bez kar finansowych, z krótkim okresem wypowiedzenia i krótkimi terminami płatności, ale praktyka pokazuje, że takie umowy właściwie nie występują. Można liczyć jedynie na rozsądne zapisy, które stanowią w tym przypadku taki złoty środek.

Źródło zdjęcia głównego: Depositphotos

Powiązane artykuły